Ολοκληρωμένες υπηρεσίες συμπλήρωσης και υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο

Υπηρεσίες


Προετοιμασία - Συμπλήρωση - Υποβολή Φακέλου

Συλλογή δικαιολογητικών κατ' οίκον (σε όλο τον Δήμο Πέλλας)

Επεξεργασία δικαιολογητικών από έμπειρη ομάδα Επιστημόνων

Συλλογή πρόσθετων απαιτούμενων εγγράφων από αρμόδιες Υπηρεσίες

Συμπλήρωση δήλωσης ιδιοκτησίας

Υποβολή φακέλου στο Εθνικό Κτηματολόγιο

Σύνταξη Τοπογραφικών - Εντοπισμός Ακινήτων

Τακτοποίηση Αυθαιρέτων

Υπηρεσίες Φωτοτύπησης Εγγράφων

Δικαιολογητικά


Απλό φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου

Απλό έγγραφο το οποίο να αποδεικνύει τον Α.Φ.Μ.

(π.χ. λογαριασμός ΔΕΗ - ΟΤΕ - Κιν. τηλεφωνίας κ.τ.λ.)

Απλό φωτοαντίγραφο Τίτλου Κτήσης:

Συμβόλαιο:

Αγοροπωλησίας, Δωρεάς, Γονικής παροχής, Αποδοχής Κληρονομιάς, Σύστασης Δουλείας, Κατακυρωτική Έκθεση κ.λ.π.

Δικαστική Απόφαση

Παραχωρητήριο

Απλό φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού μεταγραφής / εγγραφής του Τίτλου στο Υποθηκοφυλακείο

Τυχόν Τοπογραφικό Διάγραμμα

Τυχόν Οικοδομική Άδεια

Επικοινωνήστε μαζί μας